Eesti muinsuskaitse ümarlaua töökord


1. Üldsätted:

1.1 Eesti muinsuskaitse ümarlaud  (edaspidi "ümarlaud") on nõuandva õigusega kogu.

1.2 Ümarlaud moodustatakse ja kutsutakse kokku Muinsuskaitseameti peadirektori ettepanekul ja tema töökorra kinnitab asutamiskoosolek.

1.3 Ümarlaua ülesanded, koosseisu moodustamise, töö korralduse ja tegevuse lõpetamise põhimõtted sätestatakse ümarlaua poolt kinnitatud töökorraga.

2. Ümaralaua ülesanneteks on:

2.1 Mälestiste omanike arvamuse ärakuulamine mälestiste hooldamise, restaureerimise, toetuste taotlemise ning mälestistega seotud kitsenduste ja leevenduste kohta;

2.2 Soovituste ning ettepanekute tegemine kultuurimälestiste nimekirjade koosseisu ja ülesehituse kohta;

2.3 Muinsuskaitset puudutava seadusandluse ja selle rakendussätete lahtimõtestamine ja ettepanekute tegemine seadusloome paremaks toimimiseks;

2.4 Soovituste ja ettepanekute tegemine muinsuskaitset puudutavate menetluses olevate seaduseelnõude kohta;

2.5 Ettepanekute tegemine ametkondliku muinsuskaitse süsteemi ülesehituse parendamiseks koostöös omavalitsuste ja riiklike struktuuridega;

2.6 Ettepanekute tegemine erinevate mälestiste liikide omanike, muinsuskaitseameti, omavalitsuste, ühiskondlike- ja mittetulundusorganisatsioonide omanike koostöö tõhustamiseks tagamaks kultuurimälestiste säilimist ja jätkusuutlikku haldamist;

2.7 Ettepanekute tegemine mälestiste omanike, spetsialistide ja ametnikkonna erialase ettevalmistuse ja koolituse osas;

2.8 Ettepanekute tegemine kultuuripärandi ja muinsuskaitsealase  haridustaseme tõstmiseks;

2.9 Ettepanekute tegemine ajalooliselt terviklikult väljakujunenud  väärtusliku elukeskkonna, hoonestusalade ja miljööpiirkondade  kaitse arendamiseks.

3. Ümarlaua töökorraldus:

3.1 Ümarlaua koosseisu moodustavad ümarlauast liikmena osa võtma kutsutud isikud.

3.2 Ümarlaud valib asutamiskoosolekul 1 aastaks ümarlaua esimehe ja aseesimehe. Aseesimees asendab esimeest ümarlaua koosolekutel viimase puudumisel. Esimehe mõjuva põhjusega pikemaajalisel puudumisel täidab aseesimees ka teisi esimehe kohustusi.

3.3 Ümarlaud on otsustusvõimeline, kui koosolekul on kohal vähemalt pool ümarlaua koosseisust.

3.4 Ümarlaua liikme väljalangemisel kas omal soovil või objektiivsel vajadusel, esitab ümarlaua esimees uue liikme kanditaadi kinnitamiseks ümarlaua liikmetele. Kui ümarlaua liige ei osale mõjuvate põhjusteta ümarlaua töös pikemat aega, on ümarlaua esimehel õigus teha ettepanek tema asendamiseks.

3.5 Ümarlaua poolt esitatud ettepanekud ja soovitused loetakse vastuvõetuks kui nende poolt hääletab 2/3 koosolekust osavõtnud ümarlaua liikmetest.

3.6 Ümarlaud moodustab arutatavate küsimuste ettevalmistamiseks ja seisukohtade ning soovituste kujundamiseks töörühmi, mille kooseisud kinnitab ümarlaud. Iga töörühma liikmeks on vähemalt üks ümarlaua liige. Töörühmade liikmed ei osale hääletusel. Töörühmad esitavad oma töö tulemused kirjalikult ümarlauale arutamiseks.

3.7 Ümarlauad võib kutsuda ümarlaua koosseisu uusi liikmeid, kes kinnitatakse 2/3 koosolekust osa võtnud liikmete hääletusel.

3.8 Ümarlaua tööst osavõtmist ei tasustata.

3.9 Ümarlaud käib koos vähemalt neli korda aastas.

3.10 Ümarlauad esitab ettepanekud ja soovitused asjakohastele instantsidele.

3.11 Oma tegevuse korralduse asjus langetab ümarlaud otsuseid häälteenamusega.

3.12 Ümarlaua toimumise aeg ja ettepanekud päevakorra osas määratakse üldjuhul kindlaks eelmisel ümarlaual. Päevakord kavandatakse ümarlauas osalejate ettepanekul. Päevakord ja muud ettevalmistatud materjalid saadetakse (esimehe poolt või tema heakskiidul sekretariaadi poolt) elektrooniliselt ümarlauas osalejatele vähemalt viis tööpäeva enne ümarlaua toimumise päeva.

3.13 Ümarlaua arutelu kohta koostatakse protokoll. Protokoll saadetakse osalejatele e-posti teel korrigeerimiseks ja täienduste tegemiseks. Vajadusel säilitatakse eriarvamus(ed) protokolli lisadena.  Protokoll kinnitatakse esimehe ja protokollija poolt. Protokollid säilitatakse ümarlaua sekretariaadis.

3.14 Ümarlaua tegevusest teavitatakse avalikkust ümarlaua interneti kodulehekülje kaudu.

3.15 Ümarlaua töö tehnilist teenindamist korraldab ümarlaua sekretariaat.

3.16 Ümarlaua tegevusega seotud kulud kaetakse riiklike, kodumaiste ja rahvusvaheliste organisatsioonide toetustest ning üksikisikute annetustest ümarlauale.

4. Lõppsätted:

4.1. Ümarlaua töökorda võib täiendusi ja parandusi esitada iga ümarlaua liige. Töökorra täiendused ja parandused võetakse arutusele, kui neid toetab vähemalt üks kolmandik liikmetest ja nad loetakse vastuvõetuks, kui nende poolt on hääletanud koosolekul osalejatest vähemalt kaks kolmandikku ümarlaua liikmetest.

4.2. Ümarlaua tegevuse lõpetab ümarlaud. Ümarlaua liikmed võivad teha ettepanekuid ümarlaua tegevuse lõpetamiseks. Selle ettepaneku poolt peavad hääletama vähemalt kaks kolmandikku ümarlaua liikmetes.