Muinsuskaitse seadusandluse töörühma
koosolek

27. märtsil 2008. a
kell 18.00-20.15

Advokaadibüroo Paul Varul, aadressil Ahtri 6A

Osalesid:
 1. Trivimi Velliste
 2. Jaanus Kiili
 3. Mika Orava
 4. Tanel Leppik
 5. Reesa Paatsi
 6. Karl Haavasalu
 7. Olev Liivik
Protokollis: Tanel Leppik

Arutati muinsuskaitse seadusandlusega seonduvaid probleeme ja lahendusi:

 • Hetkel kehtivas seaduses ei ole järelevalve organi ehk Muinsuskaitseameti ja omaniku vaheline tasakaal paigas. Vastavalt valitsevale olukorrale on Muinsuskaitseamet muutunud pigem karistusasutuseks, kes ei ole võimeline tegema koostööd muinsuskaitse objektide omanikega.

 • Muinsuskaitseameti eelarves puuduvad mitmed vajalikud rahalised vahendid, nt ametnike koolitamiseks. Rahaliste vahendite puudumine ei tohiks olla takistuseks muinsuskaitse tagamisel.

 • Mälestiste osas peab valitsema gradatsioon st liigendus, kuna objektid on erinevate kaitse vajadustega tulenevalt nende ehituslikest, kultuurilisest ja ajaloolistest väärtustest. Seoses sellega on oluline uues seaduses kujundada välja gradatsiooni süsteem (nt aasta arvude alusel).

 • Muinsuskaitseseadus kohustab omanikule/valdajale väljastama kaitsekohustuse teatise (edaspidi KKT). Praktikas on see mälestisega seotud subjektile informeeriva iseloomuga, mis ei sea mõlemale poolele mingeid kohustusi ega anna õigusi. Esiteks kirjutavad paljudele KKT-le alla mälestise omaniku volitatud esindajad või valdajad, teiseks korratakse üle enamasti Muinsuskaitseseaduse sätteid, kolmandaks ei toimi kohustus omanikul anda mälestise võõrandamisel KKT üle. Pealegi on KKT vormiliselt leping, millele kirjutab mälestise omanik/valdaja alla ning pole regulatsiooni, kuidas kirjutab sellele alla mälestise uus omanik, sest muinsuskaitseameti esindaja ei ole lepingu sõlmimise juures. KKT loobumisest võiks reguleerida mälestise kitsendused kinnistusraamatu kande kaudu.  See hoiaks rahalisi vahendeid kokku ja võimaldaks loobuta kasutust toimingust.  Uute mälestiste kaitse alla võtmisel võiks reguleerida seda kirjaliku teatega.

Täiendavad analüüsimist vajavad küsimused, seoses uue muinsuskaitse regulatsiooniga:

 • kaitsealad;
 • ostueesõigus;
 • allvee mälestised;
 • muinsuskaitse märgistamine;
 • maksusoodustus seoses mälestistega;
 • kohalike omavalitsuste aktiivne kaasamine;

Otsustati:
 1. Järgmine koosolek toimub 3. aprillil kell 18.00 Advokaadibüroos Paul Varul.
 2. Järgmisel koosolekul koondada materjalid ja ettepanekud ümarlauale esitamiseks.