Muinsuskaitse seadusandluse töörühma
koosolek


06. aprillil 2010. a
kell 18.00-20.00

Suur-Kloostri 11

Osalesid:
  1. Trivimi Velliste
  2. Jaanus Kiili
  3. Mika Orava
  4. Jüri Lass

Protokollis: Pille Turovski

Päevakord:
  • Kultuuriministeeriumi pöördumine  Eesti Muinsuskaitse Ümarlaua  arvamuse saamiseks saadetud muinsuskaitseseaduse muudatuse eelnõu kohta.
  • Härra Jaanus Kiili ja Jüri Lassi ülevaate ja arvamuse ära kuulamine ümarlaua poolt tehtud ettepanekutega arvestamisest uues eelnõus. Eelnõu arutamine.
  • Seadusandluse töörühma poolt koondatud arvamus eelnõu kohta ja selle ümarlauaga kinnitamine.

Arutati:

Mika Orava: Kultuuriministeerium on saatnud ümarlauale arvamuse avaldamiseks muinsuskaitseseaduse muudatuste eelnõu, seletuskirja ja pöördumise. Selles ringis küsitakse arvamust ka Muinsuskaitse nõukogult ja Notarite kojalt. Meie suurim ülesanne on otsustada, mis vormis töörühm oma arvamuse esitab – kas analüüsitakse eelnõud punkt, punktilt või tervikuna. Eelnõu on laiali saadetud ka ümarlaua liikmetele oma arvamuse esitamiseks töörühmale. Töörühma arvamuse saadame laiali ümarlaua liikmetele kinnituse saamiseks

Jaanus Kiili: Vaatasin üle meie viimased tööversioonid muinsuskaitseseadusest, kuhu oli koondatud paljude organisatsioonide ja spetsialistide ettepanekud. Nendega peaaegu arvestatud ei ole. Partnerlussuhet ametiga üles ei ehitata, endiselt jääb kehtima keelav-käskiv  kõneviis. Eelnõus on sees küll tegevusloata remontimise võimalus, samas ei ole remonttööd lahti kirjutatud ning avariilisi olukordi ei ole võimalik operatiivselt likvideerida.

Jüri Lass: Olles tutvunud eelnõu ja seletuskirjaga, peab nentima, et põhimõttelisi muudatusi seaduse kui sellise ülesehituses ja põhimõtetes ei ole. Kahetsusväärne on, et alles on jäänud nii loa väljastamise luba kui ka võrdne mälestise staatus nii Oleviste kirikul kui Vääna jaama käimlal. Omanikke ei kaasata endiselt kaitse alla võtmise protsessi, omavalitsused ei saa kaasa rääkida muinsuskaitsealadele kehtestatavate kitsenduste määramisel.

Mika Orava: Endiselt on vastutus ja kogu koormus näit 6000 arhitektuurimälestise omanike õlgadel ning riik ei võta vastutust oma poolt kehtestatud piirangute ja kitsenduste teostumise eest, ei rahaliselt ega nõustamise poole pealt. Ei ole saadud aru, et seadus on omaniku ja riigi vaheline kokkulepe mälestiste haldamisest, kus osapool ei ole Muinsuskaitseamet vaid amet on riigi täitevorgan, kes täidab seadust.  Partnerlust sündinud ei ole. Meil ongi vaja otsustada, kuidas oma arvamuse ministeeriumile esitame.  Teen ettepaneku esitada nö tervikarvamus koos ettepanekuga uue muinsuskaitse seaduse koostamiseks. Muinsuskaitses oleks vaja algata põhjalik reform.

Trivimi Velliste: Kindlasti on vaja otsida igasuguseid muinsuskaitse osakaalu ja võimekust tõstvaid võimalusi. Kohalikku kaitset saab näiteks teostada muuseumide kaudu. Eestis on hästi väljaarenenud keskkonnakaitse ametkond. Neid ametkondi oleks kõiki vaja rakendada ja leida ühiseid kokkupuutepunkte ja ressursse.

Jüri Lass: Selliseid nii juriidilisi kui sisulisi puudujääke ei saa parandada tehniliste muudatustega. Koondan hea meelega töörühma poolsed ettepanekud koondarvamuseks eelnõust koos uue seaduse koostamise põhjendustega.

Jaanus Kiili: Mida veel saame omalt poolt teha, et kindlustada oma arvamuste arvesse võtmist ning seadusega ja muinsuskaitsega seonduvatele probleemidele tähelepanu pööramiseks.

Trivimi Velliste: Me saame ja peame rääkima asja eest ja pöörduda tuleb paljudesse erinevatesse organisatsioonidesse nagu riigikogu, kultuuri komisjon, muinsuskaitse ühendus, ministeerium jne.

Mika Orava: Esitaksime arvamusena meie ettepaneku uue seaduse tegemiseks, koos põhiliste punktidega, mis peaksid uues seaduses kajastuma. Ilmselgelt on need kaks erinevat protsessi - kehtiva seaduse täiendused ja uue seaduse koostamine. Arvan, aga et aeg on selleks küps. Uue seaduse koostamine tuleb käivitada, see võtab ka aega.


Otsustati:

Jüri Lass koostab töörühma arvamuse eelnõu kohta ettepanekuna uue seaduse koostamiseks. Arvamus saadetakse ümarlaua liikmetele arvamuse avaldamiseks ja kinnitamiseks. Ümarlaua poolt kinnitatud arvamus saadetakse eri organisatsioonidele.