Muinsuskaitse seadusandluse töörühma
koosolek


03. aprillil 2008. a
kell 18.00-20.15

Advokaadibüroo Paul Varul, aadressil Ahtri 6A

Osalesid:
 1. Trivimi Velliste
 2. Jaanus Kiili
 3. Mika Orava
 4. Tanel Leppik
 5. Reesa Paatsi
 6. Karl Haavasalu
 7. Olev Liivik
 8. Boris Dubovik
 9. Jaan Lindmäe

Protokollis: Tanel Leppik

I. Arutati muinsuskaitseseaduse muutmisega seotud täiendusi, probleeme ja lahendusi:


 • Paragrahvi 1 täiendatakse lõikega 3 järgmises sõnastuses
(3) Muinsuskaitseseadus kehtib Eesti Vabariigi territooriumil ning niivõrd, kuivõrd see ei ole vastuolus rahvusvahelise mereõigusega ka külgvööndis ja selle all asuval mandrilaval. Külgvööndi käesoleva seaduse mõistes moodustab territoriaalmerega külgnev mereala, mis on ümbritsetud geograafilisi punkte……. ühendavate sirgetega.

Kommentaar: Külgvöönd on kaldast kuni 24 meremiili kaugusele ulatuv vöönd.

 • Paragrahvi 3 lõiget 2 punkti 1 täiendatakse järgnevalt
1) muinas-, kesk- ja uusaegsed asulakohad, linnused, pelgupaigad, kultusekohad, matusepaigad, pargid, muistsed põllud, teed, sillad, sadamakohad, veealused rajatised, kultuuriväärtusega vrakid ja nende juurde kuuluvad vallasasjad  ning tööndusega seotud kohad;

 • Paragrahvi 6 lõiget 2 täiendatakse järgnevalt
(2) Valla- ja linnavalitsus võib käesoleva seaduse § 9, § 16 lg 1 p 3, § 18, § 24 lg 1, § 25 lg 2, § 32 lg 1 § 34 lg 1, § 42, § 44 ettenähtud muinsuskaitse korraldamise pädevuse anda valla või linna ametiasutusele.

 • Paragrahvi 9 lõiget 1 täiendatakse punktiga 10 järgnevas sõnastuses
10) korraldab mälestiste tähistamist.

 • Paragrahvi 11 lõige 2 tunnistatakse kehtetuks ja lõige 5 muudetakse lõikeks 4 ning lõige 4 muudetakse lõikeks 3 järgnevas sõnastuses
(3) Ajutise kaitse alla võib kinnisasja võtta kuni kuueks kuuks ja vallasasja kuni üheks aastaks, välja arvatud käesoleva seaduse § 42 lõikes 1 nimetatud juhul.

Kommentaar: Ühe võimalusena pakuti kaitse perioodi ühtlustamist 6 kuu peale, seda nii vallasasjadel, kui ka kinnisasjadel. Tekitas arutelu, kuna vallasasjade puhul on ekspertide arv väike ja nende töökoormus suur, seega praktikas on suur tõenäosus, et 6 kuu jooksul ei jõuta läbi viia vastavat ekspertiisi.

 • Paragrahvi 12 täiendatakse lõikega 6 alljärgnevas sõnastuses
(6) Vallasmälestiseks ei tunnistata muuseumi bilanssi kuuluvaid asju.

Kommentaar: Koosolekul osalenud liikmed antud muudatuse osas ettepanekuid ei teinud.

 • Paragrahvi 14 lõiked 1 ja 2 sõnastatakse järgnevalt
(1) Kinnismälestis tähistatakse ja vallasmälestist võib tähistada asjakohase tähisega.

(2) Mälestise tähise hävitamine või rikkumine on keelatud.

 • Paragrahvi 15 lõiget 2 muudetakse alljärgnevas sõnastuses
(2) Kultuuriministeerium esitab muinsuskaitseala põhimääruse asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele seisukoha saamiseks ning seejärel kinnitab muinsuskaitseala põhimääruse Vabariigi Valitsus. Põhimääruses nähakse käesoleva seaduse alusel ette muinsuskaitsealal ning selle kaitsevööndis kehtivad nõuded ja kitsendused ning muinsuskaitset korraldavate organite tööjaotus. Kui muinsuskaitsealal asub kaitstav loodusobjekt, siis sätestatakse põhimääruses ka koostöö muinsuskaitset korraldavate organite ja kaitstava loodusobjekti valitseja vahel.

 • Paragrahvi 16 lõige 1 punktid 2 ja 6 sõnastatakse alljärgnevalt ning lõige 3 tunnistatakse kehtetuks
2) järgima käesolevast seadusest tulenevaid kitsendusi, kuivõrd nende suhtes ei ole kaitsekohustuse teatises, muinsuskaitseala põhimääruses leevendusi ette nähtud;

6) teatama Muinsuskaitseametile vallasmälestise pärimisest, piiratud asjaõigusega koormamisest või hoiuleandmisest.

 • Paragrahv 18 lõiked 1, 5, 6 sõnastatakse alljärgnevalt, lõiked 2 ja 3 tunnistatakse kehtetuks ja lõige 4 muudetakse lõikeks 2, lõige 5 lõikeks 3 ning lõige 6 lõikeks 4
(1) Muinsuskaitseamet väljastab omanikule või valdajale teatise mälestiseks tunnistamise õigusakti alusel. Teatise sisu kehtestatakse kultuuriministri määrusega.

(3) Kui kaitsevöönd ulatub naaberkinnisasjale, väljastatakse kaitsekohustuse teatis ka naaberkinnisasja omanikule või valdajale.

(4) Mälestise või selle kaitsevööndis asuva naaberkinnisasja võõrandamistehingu juures või valduse üleminekul peab omanik andma kaitsekohustuse teatise üle uuele omanikule või uuele valdajale.

Kommentaar: Kaitsekohustuse teatisega seonduv vajab täpsemat analüüsi. Koosolekul pakuti kaitsekohustuse teatise osas järgmisi lahendusi: a) anda kaitsekohustuse teatisele haldusakti jõud (ministri käskkiri/peadirektori kiri); b) loobuda kaitsekohustuse teatisest;

 • Paragrahv 19 sõnastatakse järgnevalt
Mälestise või muinsuskaitseala või nende kaitsevööndis paikneva kinnisasja või ehitise võõrandamise leping peab sisaldama sätet, et tegemist on mälestise või muinsuskaitsealal või nende kaitsevööndis paikneva kinnisasja või ehitisega.

Kommentaar: Koosolekul osalenud liikmed antud muudatuse osas ettepanekuid ei teinud.

 • Paragrahvi 24 lõike 1 punkte 1, 10, lõikeid 2 ja 3 muudetakse ning täiendatakse punktiga 13 alljärgnevas sõnastuses
1) konserveerimine, restaureerimine, rekonstrueerimine ja remont;

10) teede, trasside ja võrkude ning piirete rajamine, remont, eemaldamine ja muutmine.

13) Kultuuriväärtusega vrakki või selle juurde kuuluvaid osasid ja vallasvara võib uurida, üles tõsta või neile sukelduda ainult Muinsuskaitseameti loal ning Piirivalveameti teadmisel. Kultuuriväärtusega vrakkidele sukeldumise, nende uurimise ja ülestõstmise korra kehtestab Vabariigi Valitsus määrusega.

(2) Muinsuskaitsealal ehitades, konserveerides, restaureerides, rekonstrueerides ja remontides ning selleks ehitusmaterjale valides tuleb arvestada nii ehitise kui ka muinsuskaitseala arhitektuurilist ja ajaloolist väärtust.

(3) Käesolevas paragrahvis sätestatud kinnismälestise kasutamise kitsendustes tehtavad võimalikud leevendused määrab kindlaks Muinsuskaitseamet kaitsekohustuse teatises. Muinsuskaitsealale laienevates kitsendustes tehtavad võimalikud leevendused määrab ka seal paiknevatele ehitistele, mis ei ole mälestised,  kindlaks Muinsuskaitseamet muinsuskaitseala põhimääruses.

Kommentaar: Antud muudatuse osas otsustas koosolek asja arutamise jätta edaspidiseks.

 • Paragrahvi 25 täiendatakse lõigetega 11, 12 ning lõiked 1, 5 ja 2 p 1 sõnastatakse alljärgnevalt
(1) Kinnismälestise ja muinsuskaitseala kaitseks kehtestatakse kaitsevöönd, millele eesmärgiks on tagada mälestise nähtavus ja vaadeldavus, säilimine sobivas keskkonnas ning lahutamatut ajaloolist tervikut moodustavate mälestiste säilimine tervikliku kogumina ja mille suhtes kohaldatakse käesoleva paragrahvi lõikes 2 sätestatud kitsendusi ja milles tehtavad leevendused märgitakse kaitsekohustuse teatisse, muinsuskaitseala põhimäärusesse. Kinnismälestise kaitsevööndiks on 50 m laiune maa-ala mälestise väliskontuurist või piirist arvates, kui Kultuuriministri käskkirjaga ei ole ette nähtud teisiti.

 (11) Vastavalt Kultuuriministri kehtestatud korrale võib mälestiseks tunnistamise õigusaktis ettenähtud kaitsevööndi ulatust, mälestise nime, dateeringut, koosseisu ja aadressi muuta.

(12) Ajaloolist tervikut moodustavatele ja sealhulgas ka lähestikku asuvatele eriliigilistele mälestistele võib kehtestada ühise kaitsevööndi.

1) maaharimine, ehitiste püstitamine ja lammutamine, teede, kraavide ja trasside rajamine ning muutmine ja muud mulla- ja ehitustööd;

(5) Mälestiseks tunnistatud kalmistul ja parkidel paiknevale kinnismälestisele kaitsevööndit ei kehtestata.

 • Paragrahvi 26 lõige 4 sõnastatakse järgnevalt
(4) Muinsuskaitseamet võib peadirektori korraldusega juurdepääsu kinnismälestisele piirata, kui vaba juurdepääsuga ohustatakse mälestist

 • Paragrahvi 27 lõiked 2, 4 ja 5 sõnastatakse alljärgnevalt
(2) Kui võõrandatakse kinnistu, millel kinnismälestis asub, on ostueesõigus riigil ja seejärel kohalikul omavalitsusel.

(4) Muinsuskaitseameti ühepoolse lihtkirjaliku avalduse alusel kantakse kinnistusraamatusse märkus selle kohta, et kinnistu on koormatud käesoleva paragrahvi lõikes 2 nimetatud ostueesõigusega või asub muinsuskaitsealal või mälestise ja muinsuskaitseala kaitsevööndis. Avalduses ja märkuse kandes tuleb viidata käesolevale paragrahvile ja õigusaktile, millega kinnisasi tunnistati mälestiseks.

(5) Kui kinnistusraamatu kandest nähtub, et kinnistu on koormatud ostueesõigusega käesoleva paragrahvi tähenduses, saadab notar poolte kulul viie tööpäeva jooksul pärast võõrandamislepingu tõestamist lepingu koopia digitaalselt ostueesõiguse teostamiseks Muinsuskaitseametile ja võõrandatava kinnistu või ehitise asukohajärgsele kohalikule omavalitsusele.

Kommentaar: Lisada antud paragrahvi alla täiendavalt naaber kinnisasja omaniku ostueesõigus, antud sätte lisamine vajab täpsustavad arutelu ning vajadusel kooskõlastamist notaritega.


II. Koosolekul tehti ettepanek viia läbi juriidiline analüüs mälestiste nimekirja muutmise võimalikkusest.