Muinsuskaitse seadusandluse töörühm


Töörühma koosseis

Trivimi Velliste
Riigikogu muinsuskaitse ühendus
Jaanus Kiili
Eesti Mõisate Ühendus
Boris Dubovik
Tallinna Kultuuriväärtuste Amet
Karl Haavasalu
Advokaadibüroo Paul Varul
Jaan Lindmäe
Advokaadibüroo Aavik ja Partnerid
Jüri Lass
Siseministeerium
Olev Liivik
Eesti Ajaloomuuseum
Tanel Leppik
assistent


Töörühmas käsitletavad teemad:

 • Muinsuskaitseseaduses kavandatavad muudatused
 • Muinsuskaitseseaduse toimimine ametkondlikus töökorralduses
  • erinevatele mälestiste liikidele esitatavad ühised menetlusnõudmised,vastavus tegelikkusele
  • kitsendused kinnismälestisel ja muinsuskaitsealal
 • Muinsuskaitseseaduse suhe teiste seadustega
  • Planeerimisseadus
  • Ehitusseadus
  • Veeseadus
  • Asjaõigusseadus
  • Kohaliku omavalitsuse korralduse seadus
  • Haldusmenetluse seadus