Muinsuskaitse rahastamise töörühma ettepanekud

 1. Pöörduda Riigikogu poole ettepanekuga kehtestada kinnismälestiste omanikele maamaksu soodustus.
 2. Pöörduda Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poole ettepanekuga kehtestada mälestiste omanikele laenu riigipoolne garantii (näit. KredEx)
 3. Pöörduda Kultuuriministeeriumi poole ettepanekuga luua programm eraomanikele toetuse eraldamiseks mälestise korrastamisel.
 4. Pöörduda vabariigi valitsuse poole ettepanekuga kehtestada eravalduses olevate mälestiste  korrastamiseks kohustuslik omavalitsuste kaasfinantseerimise  määr.
 5. Pöörduda Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga kehtestada toetuste kulupõhine eraldamine vastavalt esitatud hinnapakkumistele.
 6. Pöörduda Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga kehtestada toetuse minimaalmääraks see osa renoveerimismaksumusest, mis on kõrgem hoone tavalisest renoveerimismaksumusest tulenevalt sellest, et tegemist on mälestistega.
 7. Pöörduda Kultuuriministeeriumi poole ettepanekuga kaotada ehitaja tegevusluba ja piiritleda, milliste muinsuskaitseliste tööde osas peab restaureerija omama muinsuskaitse tegevusluba, ning kehtestada nõue, et see peab olema reaalse töö tegijal, mitte peatöövõtjal.
 8. Pöörduda Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga Muinsuskaitseameti eelarvestruktuuri muutmiseks, lisades eelarvesse uusi  ridu nagu koolitusprogrammide ja infotrükiste rahastamine ning tagada selleks vajalikud vahendid.
 9. Pöörduda EAS poole ettepanekuga EAS-ile suunatud projektitaotlustes eelistada/pöörata tähelepanu kultuurimälestiste korrastamiseks ja jätkusuutlikuks haldamiseks suunatud projektidele toetuse eraldamiseks.
 10. Pöörduda Muinsuskaitseameti poole kultuurimälestistele eri taseme kaitsetingimuste kehtestamiseks. (näit – rahvusvahelise tähtsusega, riikliku tähtsusega ja kohaliku tähtsusega kaitseobjektid). Gradatsioon võimaldab kultuurimälestistele kehtestada erinevaid kaitse-, menetlemise- ja rahastamistingimusi.
 11. Pöörduda Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga teostada analüüs, kui suur eravalduses olevatest objektidest on avariilises seisus ning ei ole saanud viimase viie aasta jooksul toetust.