Muinsuskaitsekorralduse õiguspädevuse ja kompetentsi  töörühma ettepanekud

 1. Pöörduda Arhitektiide Liidu ja Haridus- ja Teadusministeeriumi poole ettepanekuga kõikide projekteerijate ühtsete kutsestandardite kvalitatiivse taseme tõstmiseks. Kooskõlas Hariduse töörühma tehtud ettepanekutega kaaluda tulevikus võimalust projekteerijate muinsuskaitse tegevusloa asendamise kutsestandardiga.
 2. Pöörduda Justiitsministeeriumi ja Siseministeeriumi poole projekteerijate vastutuse seadustamiseks  projekti koostamisest kuni objekti käiku andmiseni.
 3. Pöörduda Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga
 4. Pöörduda Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga Muinsuskaitse kooskõlastuskomisjoni töökoormuse reguleerimiseks ja töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks panna kooskõlastamiseks esitatud projektide vormistamise nõuetele ja kooskõlastuskomisjoni korrale vastavuse kontrollimine muinsuskaitse inspektorite pädevusse. Selleks:
  1. abiks asjaajamiskorrale koostada peadirektori käskkirjaga kinnitatav „ametisse laekuvate projektide menetlemise ja kooskõlastamise kord“. Kord sisaldab kooskõlastamiseks esitatud projektide inspektoritele kohustuslikke menetluse kirjeldusi – näiteks, objekti ülevaatus koha peal, arhiivimaterjalidega tutvumine, professionaalse ekspertiis vajadus, kas ja miks vajab projekt KK komisjoni kooskõlastust, vastavus vormistusnõuetele ja komisjoni töökorrale, tähtaegu koos taotleja informeerimise kohutusega jne. jne
  2. tõsta muinsuskaitse pea- ja vaneminspektorite kompetentsi ehituse ja praktiliste restaureerimisnõuannete andmise alal, kaasaarvatud projektilugemise oskus.
  3. võimaldada maakonna inspektoritel vajadusel kooskõlastamiseks esitatud projekti läbivaatamise käiku kaasata lepingulistel alustel vajalikke eriala eksperte  - arhitekte, maastikuarhitekte, konstruktoreid jne. Näha ette eelarvelised vahendid.
  4. võimaldada ja soodustada projekti esitanud omaniku või esindaja osalust KK komisjoni koosolekul projekti läbivaatusel ja arutlusel.
 5. Pöörduda Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga maakonnainspektori ametikoha töökoormuse reguleerimiseks ja töökorralduse efektiivsemaks muutmiseks  taotleda maakondadesse teise inspektori koha loomist.
 6. Pöörduda Kultuuriministeeriumi ja Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga kehtestada kord, mille alusel mälestise omanik saaks pöörduda ekspertnõukogude poole teise arvamuse saamiseks.
 7. Pöörduda Muinsuskaitseameti poole ettepanekuga  kriitilise pilguga üle vaadata väljastatavate tegevuslubade kasutamise kord. Korrigeerida ehitustegevuse tegevuslubade kasutamine alltöövõtjate poolt.