Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud organiseerib

EESTI MUINSUSKAITSE TALGUPÄEVA - 2009.a.


Muinsuskaitse talgud 2009 veebileht:


Nagu igale rahvale on ka eestlastele tähtsad tema juured ja ajalugu. Ajaloo käegakatsutav osa meie kultuurimaastikul on kultuuripärand, mida esindab arhitektuurimälestis, inimeste kujundatud maastik, esemeline kultuur. Eesti Muinsuskaitse Ümarlaud on kokku kutsutud toomaks ühise laua taha kõik, kellele on olulised selle pärandi väärtustamine, säilimine ja jätkusuuutlik haldamine. Ümarlaua tegevuse eesmärgiks on osalemine selles protsessis nii, et tulevikus me ei puudutaks kultuurimälestiste asemel tühja kohta.

Eestis on muinsuskaitse all ligi 24 000 kultuurimälestist. Kaitsealuste objektide arv on väikese riigi kohta üsna suur ning kõikide mälestiste säilimist on keeruline tagada. Kõige raskemas seisus on arhitektuurimälestised, millest iga neljas on otseses hävimisohus.

Et igaüks saaks anda oma panuse meie ühise kultuuripärandi säilimisele, korraldas Muinsuskaitse Ümarlaud 2009. aasta 16. mail Eesti Muinsuskaitse talgupäeva, mille eesmärgiks oli kutsuda inimesi üle Eesti osalema mälestiste ja kultuuriväärtuslike paikade korrastustöödel. Lisaks mälestiste korrastamisele kannavad talgud endas suuremat eesmärki - aitavad mõista meie kultuuripärandit väärtust, pidada au sees meie esivanemate eluviise ja kujundada meid ümbritsevat keskkonda ajaloolist sõnumit säästes. Talgupäeval andis oma panuse mälestiste säilimise heaks ligi 4000 talgulist rohkem kui 200 objektil.

Muinsuskaitse talgupäevad on meil kõigil võimalus anda oma panus mälestiste säilimise heaks. Sõltumata omanikust on mälestised meile tähtis osa ühisest ajaloost ja rahvusidentiteedist.

Muinsuskaitse talgu toimkond

muinsustalgud@gmail.com